Vị trị các Hook trong Woocommerce nên biết

5/5 - (5 bình chọn)

Sử dụng các hàm hook như sau

add_action("hook-woocommerce","ham-hook-cua-ban");

function ham-hook-cua-ban() {

}

--> Hàm hook của bạn sẽ hiển thị sau phần [hook-woocommerce]

Các action hook nên quan tâm

// Before content
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 );
add_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
  
// Left column
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_images', 20 );
add_action( 'woocommerce_product_thumbnails', 'woocommerce_show_product_thumbnails', 20 );
 
// Right column
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_title', 5 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_excerpt', 20 );
 
// Right column - add to cart
do_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form' );
do_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button' );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
 
add_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
do_action( 'woocommerce_before_quantity_input_field' );
do_action( 'woocommerce_after_quantity_input_field' );
do_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button' );
do_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form' );
 
// Right column - meta
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40 );
do_action( 'woocommerce_product_meta_start' );
do_action( 'woocommerce_product_meta_end' );
 
// Right column - sharing
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_sharing', 50 );
do_action( 'woocommerce_share' );
 
// Tabs, upsells and related products
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
add_action( 'woocommerce_product_additional_information', 'wc_display_product_attributes', 10 );
do_action( 'woocommerce_product_after_tabs' );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );
 
// Reviews
add_action( 'woocommerce_review_before', 'woocommerce_review_display_gravatar', 10 );
add_action( 'woocommerce_review_before_comment_meta', 'woocommerce_review_display_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_review_meta', 'woocommerce_review_display_meta', 10 );
do_action( 'woocommerce_review_before_comment_text', $comment );
add_action( 'woocommerce_review_comment_text', 'woocommerce_review_display_comment_text', 10 );
do_action( 'woocommerce_review_after_comment_text', $comment );
 
// After content
do_action( 'woocommerce_after_single_product' );
do_action( 'woocommerce_after_main_content' );

 

Vi tri cac Hook trong Woocommerce nen biet

Sử dụng các hàm hook như sau

add_action("hook-woocommerce","ham-hook-cua-ban");

function ham-hook-cua-ban() {

}

--> Hàm hook của bạn sẽ hiển thị sau phần [hook-woocommerce]

Các action hook nên quan tâm

// These are actions you can unhook/remove!
 
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'wc_print_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_open', 10 ); 
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_show_product_loop_sale_flash', 10 ); 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_thumbnail', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_title', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_close', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_pagination', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10 );

Chúc các bạn thành công!