Chuyển giá 0đ sang ‘Liên hệ’

5/5 - (5 bình chọn)

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<a href="#">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</a>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

add_filter('woocommerce_get_price_html', 'change_sold_out_product_price_html', 100, 2 );
function change_sold_out_product_price_html( $price_html, $product ) {
  if ( ! $product->is_in_stock() ) {
    $price_html = __("HẾT HÀNG RỒI", "woocommerce");
  }
  return $price_html;
}

Ngoài ra nếu muốn sửa nút “Thêm vào giỏ hàng” hay “Add to cart” thành “Contact Us”. Hãy copy đoạn code sau vào file functions.php

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );            
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );  
 
function woo_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'Contact Us', 'woocommerce' );
}

Chúc các bạn thành công!