Thay đổi cách hiển thị giảm giá đẹp cho Woocommerce

5/5 - (4 bình chọn)

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!
Ngoài ra kéo xuống để xem thêm CSS.

function devvn_price_html($product, $is_variation = false){
  ob_start();
 
  if($product->is_on_sale()):
  ?>
<?php
  endif;
 
  if($product->is_on_sale() && ($is_variation || $product->is_type('simple') || $product->is_type('external'))) {
    $sale_price = $product->get_sale_price();
    $regular_price = $product->get_regular_price();
    if($regular_price) {
      $sale = round(((floatval($regular_price) - floatval($sale_price)) / floatval($regular_price)) * 100);
      $sale_amout = $regular_price - $sale_price;
      ?>
      <div class="devvn_single_price">
        <div>
          <span class="label">Giá:</span>
          <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($sale_price); ?></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Thị trường:</span>
          <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($regular_price); ?></del></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Tiết kiệm:</span>
          <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
        </div>
      </div>
      <?php
    }
  }elseif($product->is_on_sale() && $product->is_type('variable')){
    $prices = $product->get_variation_prices( true );
    if ( empty( $prices['price'] ) ) {
      $price = apply_filters( 'woocommerce_variable_empty_price_html', '', $product );
    } else {
      $min_price   = current( $prices['price'] );
      $max_price   = end( $prices['price'] );
      $min_reg_price = current( $prices['regular_price'] );
      $max_reg_price = end( $prices['regular_price'] );
 
      if ( $min_price !== $max_price ) {
        $price = wc_format_price_range( $min_price, $max_price ) . $product->get_price_suffix();
      } elseif ( $product->is_on_sale() && $min_reg_price === $max_reg_price ) {
        $sale = round(((floatval($max_reg_price) - floatval($min_price)) / floatval($max_reg_price)) * 100);
        $sale_amout = $max_reg_price - $min_price;
        ?>
        <div class="devvn_single_price">
          <div>
            <span class="label">Giá:</span>
            <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($min_price); ?></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Thị trường:</span>
            <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($max_reg_price); ?></del></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Tiết kiệm:</span>
            <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
          </div>
        </div>
        <?php
      } else {
        $price = wc_price( $min_price ) . $product->get_price_suffix();
      }
    }
    echo $price;
 
  }else{ ?>
    <p class="<?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_product_price_class', 'price' ) );?>"><?php echo $product->get_price_html(); ?></p>
  <?php }
  return ob_get_clean();
}
function woocommerce_template_single_price(){
  global $product;
  echo devvn_price_html($product);
}
 
add_filter('woocommerce_available_variation','devvn_woocommerce_available_variation', 10, 3);
function devvn_woocommerce_available_variation($args, $thisC, $variation){
  $old_price_html = $args['price_html'];
  if($old_price_html){
    $args['price_html'] = devvn_price_html($variation, true);
  }
  return $args;
}

Đoạn code sau chính là CSS kèm theo

.devvn_single_price {
      background-color: #199bc42e;
      border: 1px dashed #199bc4;
      padding: 10px;
      border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      margin: 0 0 10px;
      color: #000;
    }
 
    .devvn_single_price span.label {
      color: #333;
      font-weight: 400;
      font-size: 14px;
      padding: 0;
      margin: 0;
      float: left;
      width: 82px;
      text-align: left;
      line-height: 18px;
    }
 
    .devvn_single_price span.devvn_price .amount {
      font-size: 14px;
      font-weight: 700;
      color: #ff3a3a;
    }
 
    .devvn_single_price span.devvn_price del .amount, .devvn_single_price span.devvn_price del {
      font-size: 14px;
      color: #333;
      font-weight: 400;
    }

Chúc các bạn thành công!